Slovník

Co je bonus, storno, nebo připojištění? Povíme vám to…

Asociace pojišťoven
Organizace, která podporuje spolupráci mezi jednotlivými pojišťovnami. Jde především o zabezpečování společných zájmů.
Asistenční služby
Služby poskytované pojišťovnou na území České republiky nebo v zahraničí. Jedná se především o vyřizování nejrůznějších situacích vzniklých v kombinaci s dopravní nehodou či jinou závadou na silničních komunikacích – odtažení vozidla, shánění péče ve zdravotnickém zařízení, oprava poškozeného automobilu a další.
Bonus za bezškodní průběh
Jedna z nejvýraznějších forem slev v rámci povinného ručení, kterou lze sjednat při pojištění vozidla. Bonus je poskytován za bezškodní období, tzn. za dobu, během níž jste nezpůsobili žádnou dopravní nehodu. Bonusy se sčítají a ve finále lze obdržet celkovou slevu 50 % až 60 % ze základní ceny povinného ručení, v závislosti na konkrétní pojišťovně.
Česká kancelář pojistitelů
Česká kancelář pojistitelů je institucí, která hájí práva poškozených v okamžiku, kdy dojde k dopravní nehodě a viník nemá platné povinné ručení. Instituce, jež z garančního fondu uhradí všechny vzniklé škody a následně je vymáhá na viníkovi. V České kanceláři pojistitelů je hned několik nejznámějších pojišťoven z tuzemského trhu.
Dlouhodobé pojištění
Pojištění uzavírané na dobu delší, jak jeden rok.
Excedent
Pojem, pod nímž si lze představit část škody postoupené z převzatého pojištění jiným pojišťovnám. Jde o vztah vlastní pojišťovny a jakékoliv další, s níž má daný subjekt zajišťovací poměr.
Formulář záznamu o dopravní nehodě
Formulář s evropskou platností, který má jednotnou podobu a slouží pro zdokumentování dopravní nehody. Své primární upotřebení nachází především v situacích, kdy pro řešení nastalé situace není přivolána Policie České republiky. Jeho účinnost je od 1. ledna 2009. Mnohdy je označován, jako Evropský záznam o dopravní nehodě. Forma záznamu dopravní nehody, jež není považována za právní předpis, je však doporučeno, mít tento dokument v povinné výbavě.
Franšíza
Suma, jíž se pojištěný podílí na pojistné události. Její velikost může být stanovena dvěma odlišnými způsoby, a to buď procentem, nebo pevnou částkou. Z charakteru plnění rozlišujeme franšízu odčetnou a franšízu integrální.
Garanční fond
Garanční fond slouží pro hrazení škod způsobených nepojištěnými řidiči. Jeho hlavním správcem je Česká kancelář pojistitelů, mnohdy označována zkratkou ČKP. Roční objem výplat se pohybuje kolem 300 milionů korun. Jeho velká část je tvořena příspěvky nepojištěných řidičů a pojišťoven. Rozhodujícím zdrojem při odhalování nepojištěných řidičů jsou dva systémy – Databáze pojištěných vozidel a Centrální registr vozidel.
Havarijní pojištění
Pojištění dopravního prostředku v situacích, které jste částečně nebo vůbec nezavinili. Havarijní pojištění pokrývá především škody vzniklé přímo na vašem voze. Typickým příkladem je živelné riziko, odcizení automobilu, vandalismus či havárie. Havarijní pojištění →
Hraniční pojištění
Hraniční pojištění je službou, jíž primárně využívají řidiči cizozemských vozidel bez zelené karty. Tento druh pojištění lze použít po celém území České republiky a jeho platnost je v trvání 15 dnů.
Indexová doložka
Doložka, jež má na svědomí každoroční zvyšování sjednaného pojištění a pojistné částky. Odvíjí se především od růstu indexu spotřebitelských cen a je prováděna k výročnímu dni pojištění.
Krátkodobé pojištění
Pojištění uzavírané na dobu kratší, než jeden rok.
Likvidace pojistné události
Likvidace pojistné události v sobě zahrnuje hned několik činností vedoucích k vyřešení pojistné události. Těmi nejhlavnějšími úkony je zahájení samotného šetření, zkoumání povinnosti plnit pojistné plnění, včetně výsledné zprávy a případného vyplacení finančních prostředků. Likvidace pojistné události by měla být provedena do třech měsíců od jejího nahlášení. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od skončení šetření.
Likvidátor
Zaměstnanec pojišťovací společnosti. Jeho hlavním úkolem je provádět likvidaci pojistných událostí. Tzn., že zkoumá, zda má klient opravdu nárok na vyplacení pojistného plnění a zároveň stanovuje jeho celkovou výši.
Limity pojistného plnění
Limity pojistného plnění jsou stanoveny zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Minimální hranicí u povinného ručení je částka 35 milionů korun za škodu na majetku a za zranění či usmrcení člověka. Tímto údajem se definuje nejvyšší hranice plnění pojistitele.
Malus
Malus je opakem bonusu. Pokud zaviníte dopravní nehodu, přijdete o bonusy a dojde k navýšení celkové ceny pojistného. Malus je spojen vždy s konkrétní pojistnou událostí.
Nadpojištění
Stav, kdy je pojistná částka uvedená ve smlouvě vyšší, nežli skutečná hodnota pojištěného předmětu. Tento stav nesmí nastat.
Následné pojistné
Platba pojistného, respektive každá další a následující úhrada.
Odstoupení od pojistné smlouvy
K odstoupení od pojistné smlouvy dochází v situacích, kdy došlo při sjednání a podpisu pojistné smlouvy k předložení nepravdivých informací. Na základě tohoto zjištění může protistrana odstoupit od smlouvy. Odstoupení od pojistné smlouvy lze uplatnit pouze do dvou měsíců od zjištění této události.
Oprávněná osoba
Osoba, jíž vzniká nárok na pojistné plnění. Jednoduše řešeno osoba, jíž vznikl vlivem pojistné události nárok na úhradu způsobené škody.
Počátek pojištění
Počátek pojištění je dnem, kdy došlo k podpisu pojistné smlouvy a odkdy začíná platnost pojištění. Ve smlouvě může dojít k posunutí počátku pojištění dohodou.
Podpojištění
Stav, kdy je pojistná částka uvedená ve smlouvě nižší, nežli skutečná hodnota pojištěného předmětu.
Pojistitel
Subjekt, který vám poskytuje služby pojištění. V tomto případě je to pojišťovna.
Pojistné plnění
Jde o vyplacení konkrétní finanční sumy oprávněné osobě po vzniku pojistné události a jejím vyřešení. S vyplacením pojistného plnění souvisí lhůta 15 dnů po skončení šetření ze strany pojišťovny. O výsledku a výši pojistného plnění je oprávněná osobě včas informována.
Pojišťovací agent
Zprostředkovatel pojišťovnictví, který vám předkládá služby konkrétní pojišťovací společnosti, a s nímž můžete uzavřít pojistnou smlouvu.
Pojistka
Tímto výrazem je mnohdy označována pojistná smlouva neboli pojištění. Smluvní vztah mezi pojišťovnou a pojistníkem zaštítěný prostřednictvím pojistných podmínek. Pojistka definuje pojistníkovi povinnost platit pojistnou částku a pojišťovně naopak hradit pojistné plnění.
Pojistná částka
Písemně stanovená horní hranice pojistného plnění. Údaj zanesený v pojistné smlouvě. Dohodnutá finanční suma vyplácená v případě dovršení pojistného plnění. Její velikost odpovídá hodnotě pojištěného majetku.
Pojistná událost
Skutečnost definovaná všeobecnými obchodními podmínkami, na základě níž má dojít k vyplacení pojistného plnění. Pojistitel každou pojistnou událost po jejím oznámení prověří a zahájí likvidaci pojistné události.
Pojistné
Pojistné je finanční částka, kterou pravidelně hradíte za poskytování pojistné ochrany konkrétní pojišťovně. Obvykle jde o jednorázovou částku, popřípadě o platbu v patřičné frekvenci definované v pojistné smlouvě – nejčastěji je to čtvrtletně nebo pololetně.
Pojistné období
Časový úsek, po jehož dobu je sjednáno povinné ručení. Pojistné období je pravidelně prodlužováno, pakliže nedojde v zákonné lhůtě šesti týdnů před koncem jeho platnosti k výpovědi ze strany pojistníka.
Pojistné podmínky
Pojistné podmínky jsou stanovy § 13 podle zákona o pojišťovnictví. Jejich hlavním schvalovatelem je státní dozor. Jsou nedílnou součástí jakékoliv pojistné smlouvy a dělí se na následovně – všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky. Prezentují především situace, kdy je poskytováno pojistné plnění, vymezují pojistné události a další informace tohoto typu.
Pojistník
Pojistníkem je obvykle fyzická či právnická osoba, jež uzavřela platnou smlouvu s pojistitelem. Pojistník je zároveň i pojištěným, na něhož se díky tomuto úkonu vztahuje povinnost hradit předem stanovenou pojistnou částku za pojistnou ochranu.
Pojištění odpovědnosti
Připojištění k základnímu cestovnímu pojištění, které vás chrání v okamžiku, kdy vlivem svého jednání způsobíte újmu na majetku nebo zdraví třetích osob.
Pojištění storna zájezdu
Připojištění k základnímu cestovnímu pojištění. Vztahuje se na nepředvídatelné situace, jež vám zamezí vyrazit na zaplacenou rodinnou dovolenou. Pojišťovna v tomto případě hradí část nákladů. Pojištění storna zájezdu je spojeno se spoluúčastí.
Pojištěný
Osoba, která je ve smluvním vztahu s konkrétní pojišťovnou. Klient pojišťovny, na něhož se vztahuje uzavřené pojištění.
Poškozený
Člověk, jemuž byla provozem dopravního prostředku způsobena škoda, ať už je to na majetku nebo na zdraví. Poškozený je ten, kdo má nárok na náhradu a finanční odškodnění.
Povinné ručení
Pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla, které je vyžadována zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení musí vlastnit každý provozovatel automobilu, jenž se s tímto vozem rozhodne vyjet na silniční komunikace. Povinné ručení →
Provize
Finanční odměna určená pojišťovacímu poradci, který s vámi uzavřel pojistnou smlouvu. Tato odměna je vyplácena pojišťovnou a nikterak neovlivňuje velikost vašeho pojištění.
Připojištění
Rozšiřující pojištění, které navazuje na základní pojištění.
Připojištění sportovní činnosti
Služba vhodná především pro ty, jež vyhledávají na dovolené adrenalinové či jiné než běžné sporty. Rozdělení těchto pohybových aktivit má každá pojišťovna individuální, tudíž je třeba se před odjezdem informovat na správnou variantu cestovního pojištění.
Registr vozidel
Databáze, kterou spravují příslušné úřady obcí s rozšířenou působností. V registru vozidel jsou evidovány všichni vlastníci a provozovatelé dopravních prostředků určených k jízdě na silničních komunikacích.
Repatriace
Převoz pojištěného ze zahraničí domů do České republiky, a to především z důvodu nepředvídatelných zdravotních důvodů. Repatriace je součástí každého cestovního pojištění.
Roční pojistné
Pojistné, které je hrazeno s frekvencí splatnosti jednou ročně. Tato lhůta je součástí podepsané pojistné smlouvy.
Spoluúčast
Údaj uvedený v pojistných podmínkách. Spoluúčast vás zavazuje účastnit se náhrady vzniklé škody, respektive se o tuto částku snižuje pojistné plnění.
Státní dozor
Instituce spadající pod Českou národní banku, která provádí kompletní dozor nad pojišťovnictvím v České republice. Subjekt zajišťující dohled nad plněním zájmu ochrany spotřebitelů. Dohlíženo je především na dodržování postupů, platební morálku pojišťoven, technické rezervy a celkové hospodaření.
Storno
Proces, v rámci něhož dochází k předčasnému ukončení pojistné smlouvy.
Škodní událost
Situace, během níž došlo ke vzniku škody. Tuto událost je posléze třeba vyřešit do tří měsíců od jejího oznámení. Výsledkem škodní události je buď zamítnutí, nebo vznik práva na pojistné plnění.
Výpověď pojistné smlouvy
K výpovědi dochází mezi pojistitelem a pojistníkem. Vzhledem k tomu, že je pojistná smlouva zpravidla automaticky prodlužována, nabízí se několik situací, kdy je možné provést výpověď pojistné smlouvy bez problému. Je to šest týdnů před vypršením smluvního období. Dále jsou to dva měsíce po zavření pojistné smlouvy, popřípadě do třech týdnů od doručení oznámení o vzniku pojistné události.
Zelená karta
Povinný doklad, který u sebe musí mít každý řidič dopravního prostředku. Od ledna 2009 jde totiž o jediný dokument prokazující, že máte uzavřené povinné ručení. Mezinárodní osvědčení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Absence tohoto dokladu je při kontrole Policií ČR trestána pokutou. Zelená karta →